Miljø

Miljøet er altafgørende for den fjerdedel af jordens befolkning, der er afhængig af landbrug i deres hverdag. Hvis vi skal beskytte deres levebrød og naturen, må vi ændre den måde, vi driver landbrug og producerer vores råvarer på. Fairtrade arbejder for at beskytte miljøet, så den forandring kan ske.

Verdens lokale producenter er allerede påvirket af udpint jord, ørkendannelse, saltvandsforurening og et overforbrug af giftige pesticider. Derfor er miljøbeskyttelse en integreret del af Fairtrades arbejde. For at kunne sælge Fairtrade-produkter skal de lokale producenter blandt andet forbedre jord- og vandkvalitet, undgå skadelige kemikalier, reducere CO2-udslippet og beskytte biodiversiteten.

Derfor udgør miljøbeskyttelse en tredjedel af alle krav i Fairtrades standarder.

Det er vigtigt, at vi også i fremtiden kan producere fødevarer uden at gøre unødvendig skade på mennesker, lokalmiljø, natur og dyreliv.

Fairtrades standarder er på den måde med til at opfordre de lokale producenter til at udvikle næringsrig jord, der understøtter sunde planter og et vildt dyreliv, og som samtidig er med til at minimere skadedyr og plantesygdomme.

Fairtrade organiserer uddannelse for de lokale producenter, så de kan lære at drive et landbrug, der tager højde for lokale forhold og dyrker flere forskellige afgrøder. Mange investerer deres Fairtrade Premium-tillæg i projekter, der genopretter naturlige områder og skove.

Som en del af Fairtrade har de lokale producenter adgang til viden og informationer.

De er på den måde bedre rustet til at håndtere miljøproblemer, samtidig med at de tilegner sig viden om, hvordan miljøet påvirker både deres afgrøder og hverdagsliv.

Derfor skal du vælge Fairtrade

Når du vælger produkter med Fairtrade-mærket, er de produceret og handlet efter Fairtrades standarder. Det betyder blandt andet, at:
 • Fairtrade forbyder brugen af farlige sprøjtegifte, forbyder børnearbejde, prioriterer sikkerhedsudstyr, fremmer ligestilling, arbejder mod diskrimination og uddanner lokale producenter i ansvarligt landbrug, hjælper med omlægning til økologi, bevarer biodiversiteten og passer på lokalmiljøet under produktionen.
 • De lokale producenter får en stabil og mere fair mindstepris, der enten er på niveau med eller højere end verdensmarkedsprisen. Det giver producenterne overskud til at planlægge på længere sigt.
 • Ud over prisen for råvarerne modtager de lokale producenter også et tillæg kaldet Fairtrade Premium. De lokale producenter i de enkelte kooperativer eller plantager bestemmer i fællesskab, hvad pengene skal bruges til.
 • Fairtrade hjælper lokale producenter med at organisere sig i større kooperativer, der er baseret på det samme demokratiske grundlag som den danske andelstanke. Det handler i sidste ende om at styrke lokale producenters rettigheder og forhandlingsgrundlag.
 • For at blive en del af Fairtrade skal de lokale producenter leve op til en række sociale og miljømæssige krav. Nogle af kravene skal de efterleve på forhånd, andre skal de tilpasse sig over en tidsperiode.

Fairtrade-mærket er din mulighed for at gøre en konkret forskel for lokale producenter i Asien, Afrika og Latinamerika.

Fairtrades krav til miljøbeskyttelse

 • Bufferzoner for brug af pesticider og dokumentation for pesticidanvendelse
 • Forbedring af jordens frugtbarhed
 • Effektivt vandforbrug og ansvarlig spildevandshåndtering
 • Ingen skovrydning
 • En styrket og mangfoldig biodiversitet
 • Forbud mod brug af genmodificerede frø og planter
 • Tilpasning af landbrug og produktion til klimaændringer
 • Effektivt energiforbrug
 • Reduktion af CO2-udledning

Hvorfor er biodiversitet så vigtigt?

Biodiversitet handler om, hvor stor en mangfoldighed eller variation, der er af forskellige arter i naturen, herunder planter, dyr og bakterier. Men hvorfor er biodiversiteten vigtig, og hvorfor er det blevet et centralt begreb?

Mennesker er afhængige af de økosystemer, som naturen har brugt tusinder af år på at finjustere. En arts udryddelse kan igangsætte en dominoeffekt, som kan betyde, at vi ikke kan få renset vores jord, vand eller ilt og heller ikke få bestøvet vores planter og afgrøder – og dermed kan vi ikke få mad på bordet. Derfor er biodiversitetskrisen en trussel for millioner af menneskers eksistensgrundlag.

Vi er selv en af de største trusler mod biodiversiteten. Det skyldes måden, vi dyrker jorden på og overudnytter den ved fx skovrydning. Dertil kommer klimaforandringer, forurening og invasive arter. Derfor er måden, vi producerer vores afgrøder, afgørende.

Biodiversitet er et selvstændigt punkt i Fairtrades standarder. Et tab af biodiversitet kan forringe hele produktionssystemet, fordi de fordele, biodiversitet medfører, vil gå tabt – herunder forbedret vandbevarelse, jordens frugtbarhed, mulige alternative afgrøder og hjemsteder for arter, der naturligt holder sygdomme og skadedyr væk fra afgrøderne.

Desuden fungerer de naturlige økosystemer også som en buffer i forhold til klimatilpasning – og så kan de være med til at reducere klimaforandringerne.

Fairtrades arbejde med biodiversitet

 • Fairtrade stiller blandt andet krav om, at man som producent skal undgå negativ påvirkning af beskyttede områder.
 • Producenter må ikke bidrage til skovrydning eller ødelægge planteliv i kulstoflagrende økosystemer eller beskyttede områder.
 • Man skal være med til at forhindre skovrydning ved hjælp af forskellige procedurer. Det kan f.eks. være ved at fremme implementeringen af gunstige produktionspraksisser gennem vidensdeling, træning eller ved at omlægge til bæredygtige landbrugspraksisser.
 • Samtidig skal kooperativer også gøre indsatser for at beskytte og forbedre biodiversiteten, og indsatserne skal kunne fremlægges og måles. Det kan f.eks. være ved at identificere og implementere løsninger på kerneproblemer med biodiversiteten i det pågældende område. Det kan også være ved at informere de lokale producenter om vigtigheden af biodiversitet og træne dem i konkrete teknikker, der beskytter den.
 • Såkaldte bufferzoner, zoner der er sat i verden for at beskytte biodiversiteten, spiller også en central rolle. Fairtrade stiller krav til, at der opretholdes bufferzoner omkring vandområder og mellem produktionsområder og områder med høj bevarelsesværdi – beskyttede eller ej. Det er heller ikke tilladt at benytte pesticider, farlige kemikalier eller gødning i bufferzonerne.

Økologisk produktion giver højere pris

Fairtrade-certificerede råvarer, der er dyrket økologisk, sælges til en højere minimumspris, og dyrkningen er samtidig mere skånsom for miljøet.

Det tager flere år at omlægge konventionelt landbrug til økologi. I den periode er der udgifter til omlægningen men ikke en højere indtjening. Her spiller Fairtrade Premium-tillæg en vigtig rolle. Tillægget kan investeres i de nye landbrugsmetoder og -maskiner og dække de ekstra omkostninger i omlægningsperioden.

Fairtrade arbejder også med klimaløsninger

Klimaforandringer betyder, at de lokale producenter skal omstille deres landbrug, hvis de vil overleve i fremtiden. Gennem Fairtrade får de viden og metoder til at navigere i de nye vejrforhold. De lærer for eksempel at plante skyggetræer, der skærmer mod solen, bygge bambuslæhegn, der skærmer mod vinden, introducere nye afgrøder, der giver flere indtægtskilder, eller nye sorter, der er mere modstandskraftige over for skiftende vejrforhold.

Læs mere om hvordan Fairtrade arbejder med klima.

Konkrete Fairtrade-indsatser for miljøbeskyttelse:

 1. Genplantningsprojekter
  Flere Fairtrade-kooperativer vælger at investere deres Fairtrade Premium i genplantningsprojekter. Plantning af træer på bar, degraderet jord forhindrer jorderosion og reducerer klimaændringer ved at binde og lagre CO2. Træerne, der bliver plantet, forbedrer også biodiversiteten, beskytter jordbunden og giver et habitat til dyrene. Kooperativet Sireet OEP i Østafrika planter alene 150.000 træer årligt.
 2. Forbyder brugen af skadelige landbrugskemikalier
  Fairtrade forbyder brugen af bestemte landbrugskemikalier, som er skadelige for miljøet, og opfordrer de lokale producenter til at reducere brugen af pesticider. Kaffekooperativet Eakiet i Vietnam har trænet producenterne i mere ansvarlige landbrugsmetoder og sætter på den måde ind mod anvendelse af pesticider og herbicider. Hvis de lokale producenter bliver ramt af et skadedyrsudbrud, bruger de i stedet højtryksvand for at fjerne dem. Derudover luger de ud i deres træer i regntiden, hvor risikoen for skadedyrsudbrud og plantesygdomme stiger.
 3. Kombinerer træer og afgrøder
  Kombinationen af at gro træer sammen med flere forskellige afgrøder øger de lokale producenters udbytte af landbruget og derved deres adgang til mad og en bedre indkomst. Træerne giver skygge til andre afgrøder, og når bladene fra træerne falder og nedbrydes, bliver jorden mere frugtbar, hvilket gavner afgrøderne. Kombinationen muliggør også en diversificeret fødevareproduktion og hjælper med at forbedre familiernes ernæring.
 4. Træning i at tilpasse sig klimaforandringer
  Lokale Fairtrade-producenter får træning og redskaber til at tilpasse sig klimaforandringer. De rådgives blandt andet i, hvordan de udskifter konventionelle landbrugsmetoder med mere miljøvenlige, som for eksempel ved at omlægge til økologisk landbrug. I 2013 blev økologiske bananproducenter i Peru ramt af et voldsomt skadedyrsudbrud, hvilket formodentligt blev udløst af klimaforandringer. Udbruddet gik ud over 40 procent af produktionen og reducerede eksporten med 30 procent. I samarbejde med en tysk forhandler, et lokalt universitet og et banankooperativ gennemførte Fairtrade et projekt, der uddannede de lokale producenter til at finde løsninger på udbruddet, som øget biodiversitet og anvendelse af lokale planter til at forebygge insekterne. Ved projektets afslutning var skadedyrsudbruddet under kontrol igen, og mængden af kasserede afgrøder var på et minimum.
 5. Naturbeskyttende projekter
  Kooperativet Coobana i Panama bruger en del af deres midler fra Fairtrade Premium på at beskytte truede skildpadder, som udklækkes på strande i nærheden. For at beskytte skildpadderne har de skudt penge i en lokal NGO. Derudover patruljerer de på strandene om natten under udklækningssæsonen og rydder op på kysten. Søkøer, der lever i forurenede floder, får også støtte fra kooperativet.
 6. Kulstof-kreditter
  Den grundlæggende præmis bag kulstof-kreditter er, at virksomheder, der skaber en vis mængde forurening i form af CO2, kan købe kulstof-kreditter for at tage ansvar for deres CO2-udslip. Fairtrade tager del i dette initiativ i form af projekter som genplantning af træer eller omlægning til biogasovne, der er finansieret af kulstof-kreditter fra virksomheder.
 7. Reduktion af vand i produktionen
  Kooperativet Coocafe i Costa Rica har investeret en del af deres midler fra Fairtrade Premium i et nyt vandbehandlingssystem til forarbejdningsanlæg. Systemet har reduceret vandforbruget fra 2000-3000 liter pr. 225 kilo kaffe til 200 liter.

Når du vælger Fairtrade-mærkede produkter, bidrager du til en mere fair verden for mennesker og for miljø – og så er du med til at beskytte biodiversiteten, når vi dyrker råvarer som kakao, bananer og kaffe.