Sådan fungerer Fairtrade-systemet

Fairtrade-mærket er det mest kendte mærke for etisk handel

Fairtrades vision er fair verdenshandel på ordentlige betingelser. Lokale producenter i lande med udbredt fattigdom skal kunne brødføde deres familier, udvikle deres samfund og planlægge fremtiden. Virksomheder skal kunne source deres råvarer ansvarligt og fra en gennemsigtig forsyningskæde, og forbrugerne skal kunne handle ind med god samvittighed.

kooperativer og plantager

lokale producenter

i Afrika, Asien og Latinamerika

Fairtrade International koordinerer Fairtrades globale arbejde. Her arbejdes der med alt fra udvikling af de internationale Fairtrade-standarder og -kriterier til fælles strategier og organisering af programmer for producenter og medarbejdere. En tredjedel af alle licensindtægter går til Fairtrade Internationals arbejde og udviklingsprojekter.

Fairtrade International er en paraplyorganisation, der består af 25 nationale Fairtrade-organisationer, ni marketingorganisationer og tre producentnetværk. Fairtrade-mærket Danmark er en national Fairtrade-organisation, der arbejder for at fremme afsætning af Fairtrade-mærkede produkter på det danske marked. Det gør vi ved at skabe synlighed og oplysning om Fairtrades arbejde blandt forhandlere, indkøbere og forbrugere. Samtidig licenserer og godkender vi produkter til markedet samt supporterer og servicerer alle danske licenshaverne.

Producentnetværkene repræsenterer alle Fairtrade-certificerede kooperativer og plantager i Afrika, Asien og Latinamerika. Deres arbejde består i at understøtte lokale producenter og medarbejdere i Fairtrade-organisationen. Dette gør de med lokale repræsentanter, der står for kontakten med kooperativer og plantager i en bestemt region. Repræsentanterne informerer, rådgiver og uddanner producenter i at leve op til Fairtrades internationale kriterier og standarder. Derudover hjælper de med at finde nye markeder til afsætning af råvarer.

Transparent forsyningskæde

Fuld sporbarhed - fra jord til bord

Fairtrade-systemet kræver, at råvarer er fuldt sporbare gennem hele forsyningskæden. Dette betyder, at et Fairtrade-certificeret produkt skal være tydeligt mærket og holdes fysisk adskilt fra ikke-certificerede produkter fra det tidspunkt, hvor produktet dyrkes, indtil det når forbrugeren. Det gælder blandt andet kaffe, bananer, bomuld, vin, blomster, krydderier og nødder. Dette giver sikkerhed for de kommercielle operatører, der køber råvarerne og giver mulighed for direkte kontakt mellem råvareproducenten, køberen og forbrugeren:

Dem, der køber et Fairtrade-mærket produkt, skal vide, at netop dette produkt dyrkes af Fairtrade-certificerede kooperativer eller plantager.

Se med her, og bliv klogere på sporbarhed og massebalance:

Undtagelser for kakao, sukker, te og juice

Sukker, juice, te og kakao forarbejdes på en måde, der gør det meget ressourcekrævende at holde det fysisk adskilt gennem hele forsyningskæden. Krav om sporbarhed for disse råvarer vil skubbe kooperativer ud af Fairtrade-systemet. Det kontrolleres stadig, at mængden af ​​råvarer, der sælges og købes til Fairtrade-prisen, er den samme gennem hele værdikæden, og at der ikke sælges større mængder af Fairtrade-mærkede varer til forbrugerne end kooperativerne/plantagerne har solgt. Dette kaldes massebalance.

De fleste Fairtrade-certificerede sukkerkooperativer leverer den rørsukker, de dyrker til eksterne fabrikker, der betjener store områder og forarbejder rørsukkeret inden for 48 timer efter høsten. Kun et par af de certificerede kooperativer har de nødvendige økonomiske ressourcer til at oprette deres egne fabrikker. Da mængden af ​​certificeret sukker er relativt lille, bliver det meget dyrt at behandle det separat.

Den samme gælder for lokale frugtproducenter, der leverer deres frugt til saftpresseranlæg og for te-kooperativer, der leverer teblade til tefabrikker, der tørrer, blander og pakker te. Omkostningerne ved fuld sporbarhed bliver for store for fabrikkerne, og de lokale producenter har ikke andre muligheder.

På grund af dårlig infrastruktur og transporten af ​​kakao er det ofte både vanskeligt og dyrt at holde det fysisk adskilt fra ikke-certificeret kakao, når det har forladt stedet, hvor det dyrkes. For de store chokoladefabrikker, der fremstiller det meste af verdens chokolade, og som har maskinerne i fuld drift 24 timer i døgnet 365 dage om året, vil det koste meget at stoppe og rense maskinerne for at fremstille chokolade af Fairtrade-certificeret kakao og sukker.

Standarder og krav

Fairtrade-certificeringen indeholder en lang række standarder og krav som hele forsyningskæden skal leve op til. Det gælder helt fra råvareproduktion til lokal producent, mellemmænd i forsyningskæden og til producent.

  • Fairtrades standarder er detaljerede beskrivelser, der forklarer, under hvilke forhold produktionen af Fairtrade-råvarer skal foregå.​
  • Standarderne skal understøtte en etisk ansvarlig udvikling af lokale producenters muligheder og landbrug i udsatte dele af verden​.
  • Standarderne indeholder både sociale, økonomiske og miljømæssige krav.​
  • Nogle krav er faste, andre er udviklingsbaserede og er med til at støtte en respektfuld udvikling for mennesker og miljø, der kommer både producenter og lokalsamfundet til gode​.

Herunder kan du læse mere om, hvilke standarder Fairtrade-mærket dækker over. Hver enkelt råvarekategori har sine egne standarder, der er tilpasset produktionsforholdene


Miljømæssig ansvarlighed

Beskyttelse af klima og miljø

De små familielandbrug ved om nogen, at mennesker er afhængige af jorden og naturen. Disse små landbrug påvirkes nemlig tydeligt af den måde, vi mennesker behandler vores klode på. Mange lokale producenter har dog hverken den basale viden om, hvordan man dyrker jorden på en måde, der sikrer, at den kan bestå i generationer, eller om hvordan man beskytter miljøet og klimaet mod de belastninger, landbruget kan forårsage.

Fairtrade-standarderne stiller omfattende krav til etisk ansvarligt landbrug, der beskytter det lokale miljø og klima. Eksempler herpå er krav til reduceret anvendelse af pesticider, udledning af spildevand og jorderosionstiltag. Genmodificerede afgrøder er forbudt, truede dyrearter skal beskyttes, og den biologiske mangfoldighed fremmes. Økologisk landbrug tilskyndes, og Fairtrade Premium er højere for økologisk dyrkede produkter. Mange Fairtrade-certificerede kooperativer og plantager anvender naturlige gødninger og biologiske metoder til bekæmpelse af skadedyr.

Link til Fairtrades liste over forbudte sprøjtemidler


Social ansvarlighed

Trygge arbejdsforhold og social udvikling

De små familielandbrug verden over står for produktionen af størstedelen af alle fødevarer i verden. Alligevel har de meget lidt magt over deres eget liv og lever ofte i fattigdom. Fairtrade arbejder for at forbedre levevilkårene for de uafhængige familielandbrug.

De mange små familielandbrug skal organiseres i kooperativer for at blive Fairtrade-certificerede. Samarbejde om råvareproduktion er ofte mere effektiv og omkostningsreducerende. Når mange lokale producenter står sammen, spiller de en stærkere rolle i den internationale handel. Samtidig giver det lettere adgang til banklån og andre muligheder for finansiering.

Fairtrade-certificerede kooperativer skal have en professionel, demokratisk og gennemsigtig organisationsstruktur. De lokale producenter, der er medlemmer af kooperativet, skal have lige muligheder for at deltage i beslutningsprocesserne.

Plantager og arbejderrettigheder

Fairtrade stiller omfattende krav til arbejdsvilkår og medarbejderforhold på Fairtrade-certificerede plantager. Mere ordnede og sikre arbejdsvilkår bidrager til bedre helbred, bedre levevilkår, bedre familieliv og et mere velfungerende lokalsamfund. Alle ILO's (International Labour Oganization) kernekonventioner er en del af Fairtrade-standarderne og skal sikre, at medarbejderne får deres arbejdstagerrettigheder opfyldt.

Læs mere om ILO's konventioner og standarder

Fairtrade Premium skaber social udvikling

Alle kooperativer og lokale producenter modtager ud over minimumsprisen for deres råvare en ekstra sum penge kaldet en Fairtrade Premium. De lokale producenter beslutter på demokratisk vis, hvordan beløbet skal investeres til gavn for alle ansatte og ofte hele lokalsamfundet, såsom i uddannelse, studiestipendier, sundhedsvæsen, børnehaver, pensionsordninger, brønde og sanitet. Kooperativer kan også vælge at investere pengene i infrastruktur eller produktionsforbedringer, der gør produktionen og handlen mere effektiv, øger kvaliteten og beskytter miljøet og klimaet.


Økonomisk ansvarlighed

Minimumspriser og fremtidsmuligheder

Handel i henhold til Fairtrade-standarderne giver de lokale producenter en højere og mere stabil indkomst gennem minimumspriser og Fairtrade Premium-tillæg.

Der er fastsat en minimumspris for langt de fleste af de over 300 råvarer*, som Fairtrade-standarder dækker over. Minimumsprisen fungerer som et sikkerhedsnet og dækker de gennemsnitlige produktionsomkostninger forbundet med ansvarlig landbrugsproduktion.

Fairtrade er den eneste certificering, der stiller specifikke krav til varebetaling

Mange råvarer handles på børsen og har en aktuel verdensmarkedspris. Hvis verdensmarkedsprisen er højere end minimumsprisen, har de lokale producenter ret til denne. FLOCERT kontrollerer, at kooperativet eller plantagen har modtaget den betaling, de har ret til.

*Der findes ikke minimumspriser for blomster, sukker og te. Blandt årsagerne er, at der er mange forskellige typer kvaliteter og vækst inden for den samme produktkategori, og at nogle myndigheder har indført forbud mod mindstepriser.

Fairtrade Premium

Alle kooperativer og lokale producenter modtager en ekstra sum penge kaldet Fairtrade Premium. Fairtrade Premium er et fast beløb pr. kilo, liter eller stilk, der er købt på Fairtrade-vilkår. De lokale producenter beslutter på demokratisk vis, hvad deres Premium skal bruges til og nedsætter et udvalg til at gennemføre projekterne. Ofte investeres der i projekter, der gavner alle lokale producenter og ofte hele lokalsamfundet. Kooperativer kan også vælge at investere pengene i infrastruktur eller produktionsforanstaltninger, der gør produktion og handel mere effektiv, øger kvaliteten og beskytter miljøet og klimaet.

FLOCERT kontrollerer, at kooperativet/de lokale producenter har modtaget den Fairtrade Premium, de har ret til, og at beslutningsprocedurer og investeringer er i overensstemmelse med Fairtrade-standarderne.

Forudsigelig indkomst og adgang til finansiering

Foruden en forbedring i indkomsten, har den indkomstforudsigelighed og de langsigtede handelsaftaler, der følger med Fairtrade-certificeringen, stor værdi for de små familielandbrug og lokale producenter. Når der handles på Fairtrade-vilkår har råvareproducenter ret til at modtage dele af betalingen på forhånd, hvilket giver fleksibilitet og mulighed for at foretage investeringer.

De små familielandbrug skal organisere sig i kooperativer for at blive Fairtrade-certificeret. Samarbejde om råvareproduktion er ofte effektivt og omkostningsreducerende, men der er flere økonomiske fordele ved at organisere sig i et kooperativ. Når mange lokale producenter står sammen, spiller de en stærkere rolle i den internationale handel. Fairtrade-certificerede kooperativer har adgang til viden om processerne i international handel og værdien af ​​deres råvarer, og de modtager undervisning i prisforhandlinger, og i hvordan man kan få en god dialog med købere om, hvad det koster at producere mere fair. Når de lokale producenter er organiseret i kooperativer, kan små familielandbrug lettere få adgang til banklån og andre typer af finansiering.

Her kan du søge i Fairtrade Internationals oversigt over minimumspriser og Premium for alle råvarer.

Kontrollen i Fairtrade

FLOCERT står for den uafhængige certificering af producenter og virksomheder efter Fairtrades standarder.

FLOCERTs auditører kontrollerer, at producenter, forhandlere og virksomheder overholder ​​Fairtrades økonomiske, sociale og miljømæssige standarder og krav – herunder at de lokale producenter modtager Fairtrades minimumspris og Premium-tillæg.

Fairtrade hjælper desuden nye producenter og virksomheder med at opfylde Fairtrades standarder og kriterier.

FLOCERT er ISO17065-akkrediteret, hvilket er den førende kvalitetsstandard for certificeringsorganisationer.

Har du spørgsmål til vores standarder, certificering eller audits, er du altid velkommen til at kontakte os.


Se med, når FLOCERT undersøger, om kakaoproducenter i Elfenbenskysten opfylder kravene, der er fastsat i Fairtrade-standarderne.