12 februar, 2015

Evalueringsstudie om Danidas støtte til Fairtrade Mærket

Af Jonas Giersing, Direktør

Fra september 2014 til januar 2015 har NIRAS A/S udarbejdet et evalueringsstudie for Danida med det formål at undersøge effekten af Danidas støtte til Fairtrade Mærket, bl.a. med henblik på fremtidig støtte til organisationen. Siden 1999 har Danida hvert år støttet Fairtrade Mærkets arbejde i Danmark med bevillinger af forskellig størrelse. Fra at have udgjort 40 % af Fairtrade Mærkets indtægter i 2007 udgjorde Danidas støtte 21 % i 2013.

Evalueringsstudiet fokuserer på OECD[1] & DACs[2] fem kriterier for evaluering: relevance, efficiency, effectiveness, impact og sustainability. Herunder gengives nogle af evalueringsstudiets hovedpunkter.

Undersøgelsen af ”relevance” konkluderer, at der er god sammenhæng mellem Fairtrade og Danidas strategi for vækst og beskæftigelse (GE[3]), især hvad angår forbedring af udviklingslandendes adgang til markeder og teknologi, økonomisk vækst, lokal værdiskabelse i leverandørkæderne og indsatser rettet mod sårbare befolkningsgrupper. Danidas fokus på fattigdomsbekæmpelse er også centralt for Fairtrades arbejde i de mindst udviklede lande (LDCs) og andre udviklingslande, som Danida også arbejder i. Evalueringsstudiet finder bl.a., at Fairtrade-systemet bidrager til meget positive forbedringer i levestandarden og social udvikling inden for eksempelvis sundhed og uddannelse. Omfanget af økonomiske fordele af Fairtrade-ordningen beskrives som positive, men relativt beskedne generelt set.

I kapitlet om ”efficiency” finder evalueringsstudiet bl.a., at der inden for studiets rammer og fokus på bananer, kaffe og sukker, ikke er nogen dokumenterbar prisforskel mellem Fairtrade og konventionelle produkter, bl.a. fordi der ikke er fundet sammenlignelige produkter. Generelt finder studiet, at prisforskelle for forbrugerne mellem Fairtrade og konventionelle varer er små og måske endda er på vej til at forsvinde på udvalgte varer. Virksomheder, der markedsfører Fairtrade-mærkede produkter synes ifølge evalueringsstudiet ikke at have direkte økonomiske fordele af det, mens Fairtrade snarere handler om positionering, branding og tiltrækning af et attraktivt kundesegment, der går op i økologi og bæredygtighed.

Evalueringsstudiet angiver, i afsnittet om ”effectiveness”, at Fairtrade Mærket har været gode til at brande Fairtrade og opnå støtte til mærket fra både forbrugere og virksomheder. Organisationen får en stor del af æren for Fairtrade-mærkets høje kendskab og troværdighed i Danmark. Det angives desuden, at nogle samarbejdspartnere ønsker mere information om hvordan bønder og plantagearbejdere i udviklingslande drager fordel af at være med i Fairtrade-systemet.
I kapitlet om ”impact & sustainability” viser evalueringsstudiets gennemgang af en række rapporter om Fairtrade, at Fairtrade-systemet opnår mange af sine mål vedrørende økonomi og forbedring i bøndernes indkomster, dog i relativt beskedent omfang. Andre rapporter konkluderer, at nogle farmere, på trods af større økonomisk udbytte og mindre fattigdom, forbliver i fattigdom, så hvad angår økonomiske fordele finder evalueringsstudiet, at der fortsat mangler viden og forståelse om nogle aspekter af Fairtrade og systemets konsekvenser.

Generelt set finder evalueringsstudiet, at Fairtrade-certificerede bønder i gennemsnit modtager højere priser, har bedre adgang til kredit, opfatter deres økonomiske situation som mere stabil og, at de er mere tilbøjelige til at gå om bord i miljøvenlige landbrugsmetoder. Af andre markante resultater fra Fairtrade-certificering nævnes bøndernes evne til at investere i produktionsudstyr og kvalitetsforbedringer, diverse faciliteter til lokalsamfundet, træning, tilbagebetaling af gæld, reduceret sårbarhed og investering i nye indkomstgenererende aktiviteter.

Studiet viser endvidere, at de sociale fordele for bønderne ved at være med i Fairtrade systemet i det store hele er meget positive. Således nævnes styrkelse af kooperativerne, bøndernes opnåelse af bedre færdigheder og viden inden for eksempelvis teknologi, handel og marketing, øget selvværd, øget adgang til basale rettigheder (eksempelvis medbestemmelse og længere skolegang for børn), bedre kost og fødevaresikkerhed, bedre sundhed og stabilitet i hjemmet. Forbedret adgang til sundhedsydelser, uddannelse og bolig betales ofte af Fairtrade Bonussen.

Fordelene for plantagearbejdere beskrives også som markante, især i banansektoren, bl.a. med hensyn til bedre arbejdsvilkår, bedre relation mellem arbejdsgiver og arbejdstager, øget organiseringsgrad, bedre lønninger og bedre jobsikkerhed. Fairtrade Bonus har endvidere bidraget positivt til sundhed, bolig og uddannelse. Studiet fremhæver også udfordringer inden for eksempelvis leveløn, kvinders medbestemmelse, migrantarbejdere samt kendskabet til Fairtrade i arbejdsstyrken.

Hvad angår miljøbeskyttelse finder evalueringsstudiet, at Fairtrade har en positiv indflydelse på miljøet, især når Fairtrade og økologi går hånd i hånd. De miljømæssige fordele omhandler især et reduceret brug af giftige pesticider, øget forbrug af miljøvenlige sprøjtemidler, bedre frugtbarhed, lavere vandforbrug, mindre spildevand og forurening, miljøvenlig affaldshåndtering, bedre biodiversitet, nedbragt energiforbrug og konvertering til økologi.

_____

Generelt set er jeg tilfreds med evalueringsstudiet. Det vil yderligere styrke Fairtrades arbejde fremadrettet, både her i Danmark, internationalt og lokalt i udviklingslandene. Studiet bekræfter for mig, at Fairtrade allerede gør en stor forskel, men også, at der er potentiale til øge Fairtrades resultater på især det økonomiske område – et potentiale, der bl.a. kan realiseres ved at producenterne i udviklingslandene får mulighed for at sælge endnu mere af deres råvareproduktion på Fairtrade vilkår, hvilket igen afhænger af, at forbrugerne bliver endnu dygtigere til at vælge Fairtrade i supermarkedet. Her spiller detailhandlen naturligvis også en vigtig rolle ved at have et endnu bredere udvalg af Fairtrade-varer på hylderne og gøre dem endnu mere synlige og tilgængelige for forbrugerne. Ikke overraskende understreger studiet også, at Fairtrade skal suppleres af andre tiltag for at skabe vedvarende udvikling i en hel region eller et lokalsamfund. I den forbindelse samarbejder Fairtrade meget gerne med regeringer og andre organisationer.

Du kan læse hele evalueringsstudiet her.

[1] Organization for Economic Co-operation & Development
[2] Development Assistance Committee
[3] Growth and Employment Strategy


Skriv kommentar

 
 
 

Blog

Arkiv

Kategorier